Hageselskapet mener: Bruk av torv bør begrenses

Hageselskapet mener: Bruk av torv bør begrenses

Hageselskapet tar problemstillingen knyttet til økt bruk av torv alvorlig. Bruk av store torvressurser er ikke bærekraftig, da det tar tusenvis av år å danne ny torv. Egen hagejord og kompost er verdifulle alternativer til unødig torvbruk. Hageselskapet ønsker å øke kunnskapen om alternativer for å begrense torvforbruket.

Problemstillingen er for lengst satt på dagsordenen i andre land, der man har satt i verk tiltak for å begrense bruken av etter hvert knappe torvressurser, som i England. Den sterkt økende hageinteressen i den vestlige verden bidrar til økt etterspørsel etter torv. Hageselskapet ser det som del av sitt samfunnsansvar å bidra til fremtidige løsninger som ikke medfører uvettig bruk av begrensede, ikkefornybare ressurser.

Miljøspørsmål

Økt bruk av torv er også et miljøspørsmål. Torv er effektive karbonlagre som binder store mengder Co2. Der torvområder brytes opp gir det påfølgende store Co2-utslipp. Hageselskapet, som en organisasjon med et uttalt miljøengasjement, deler bekymringen for dette. Miljødirektoratet har bedt hagefolk om ikke å kjøpe torv For på den måten å bidra til vern av miljøet.

Bruk egen jord

Det er ikke nødvendig å kjøpe ferdigjord for å lykkes, men det mangler kunnskap om bruk av eget hageavfall og om produksjon av hagens gull; kompost. Mange hageeiere kjører først hageavfall til avfallsstasjoner, for deretter å kjøre til hagesenteret for påfyll av ny jord og torv. Budskapet om at den beste jorda er den du allerede har i hagen, må ut til hagefolket. Hageselskapet vil bidra til at flere begynner med hjemmekompostering av både hage- og matavfall. Det er den beste, mest miljøvennlige og kortreiste metoden for å få bedre hagejord – og den handler om å omsette og  bruke ressursene der de er.

Formidle kunnskap

Hageselskapet har en viktig oppgave å utføre med kunnskapsformidling på dette området. Tradisjonelt holdes det årlig kurs i kompostering en rekke steder i landet i regi av våre hagelag, og det er populære tilbud. Se etter, og etterspør gjerne, slike kurs lokalt. Hageselskapet vil formidle kunnskap om god jordkultur, slik som:

  • Tilføre organisk materiale.
  • Unngå at jorda står åpen.
  • Unngå tunge maskiner.
  • Unngå vannsig.
  • Unngå jorderosjon og utvasking av næringsstoffer.
  • Man er ikke avhengig av torv for å lage god jord til hagen, men torvbaserte produkter benyttes enn så lenge, av balkonghagedyrkere og potteentusiaster. Ofte i mangel på alternativer.

Forbrukermakt

Forbrukerne, her hage-, parsell- og balkongentusiaster, har også muligheter for bidra ved å kjøpe jord som inneholder lite eller ingen torv. Flere plantesentre tar nå til orde for å tilby slik hagejord. For å kunne gjøre bevisste valg stilles det imidlertid krav til myndigheter og produsenter om god og forståelig merking av de ulike jordproduktene. Per i dag er det mange steder i landet vanskelig å finne torvfrie alternativer, særlig for den som ikke selv kan kjøre (langt) og hente større kvanta. En lovbestemt regulering av torvandelen i jordprodukter er et annet virkemiddel for å gi forbrukerne reell mulighet til å ta foretrukne, miljøbevisste hagevalg.