Hageselskapets spørreundersøkelse 2019

I høst ble det gjennomført en stor undersøkelse blant Hageselskapets medlemmer/tillitsvalgte og i befolkningen.

Bakgrunnen for undersøkelsen var en beslutning av styret nedfelt i Virksomhetsplanen for 2019.

Formålet var å avdekke forhold som bidrar til å:

 • Beholde eksisterende medlemmer
 • Skaffe nye medlemmer

 

Spørreundersøkelsen har som mål å avdekke muligheter/motivasjoner og barrierer/motforestillinger hos befolkningen, medlemmer og tillitsvalgte, samt interesser og tilfredshet med eksisterende tilbud.

Målgruppe: Befolkningen 30+

Utvalg trukket fra: Responspanelet og Det norske hageselskaps medlemsdatabase

Datainnsamlingsmetode: Via e-post

Periode for datainnhenting: 9.– 17. oktober

Antall respondenter: Befolkningen: 1121

Medlemmer: 2868 (14%)

Tillitsvalgte: 419 (33%)

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Det norske hageselskap.


 

Oppsummering av hovedfunn

MEDLEMMER

 • Medlemmene er svært fornøyde med medlemskapet sitt.
 • Medlemsbladet Norsk Hagetidend er den viktigste og mest benyttede medlemsfordelen, det leses ofte og grundig og må fortsatt komme i papirutgave (selv om den også leses digitalt).
 • De er mest interessert i blomster og prydvekster, men også grønnsaker og kjøkkenhage, insektvennlige hager og hageplanlegging.
 • De bruker Norsk Hagetidend og medlemskapet for øvrig til råd og inspirasjon for planting og dyrking.
 • De fleste svarer at de med stor sannsynlighet også vil være medlem om ett år og om fem år.
 • En av ti medlemmer kunne tenke seg å være tillitsvalgt i Det norske hageselskap.

TILLITSVALGTE

 • De tillitsvalgte er i enda større grad enn medlemmene svært fornøyd med medlemskapet sitt.
 • Medlemsbladet Norsk Hagetidend er den mest kjente og brukte medlemsfordelen, tett etterfulgt av Hagelaget, som også er den best likte medlemsfordelen.
 • De er mest interessert i blomster og prydvekster samt grønnsaker og kjøkkenhage, men er også i stor grad interessert i kompostering, jord og gjødsel.
 • De bruker Norsk Hagetidend og medlemskapet for øvrig til råd og inspirasjon for planting og dyrking. Bladet leses grundig og ofte.
 • De ser i større grad samfunnsnytten med Hageselskapet og arbeidet som nedlegges.
 • De fleste svarer i større grad at de med stor sannsynlighet også vil være medlem om ett år og om 5 år enn medlemmene for øvrig.
 • Andelen som svarer at de med stor sannsynlighet er tillitsvalgt også om 5 år er langt lavere. Først og fremst fordi de ønsker å bruke tiden sin annerledes.

POTENSIELLE MEDLEMMER

 • Det er en stor andel potensielle medlemmer i befolkningen, en av fem over 30 år kunne vurdert å bli medlem.
 • De kjenner per i dag ikke veldig godt til Hageselskapet eller hvilke muligheter som ligger der. Fire av fem kjenner ikke til noen av medlemsfordelene. Den manglende kjennskapen er primærårsaken til at de ikke er medlemmer.
 • De er mest interessert i frukt- og bærdyrking, grønnsaker og kjøkkenhage, samt lettstelte hager.
 • Nesten halvparten av dem leser gratisbladet Vi i Villa regelmessig, og de bruker gartnerier og hagesenterkjeder, som for eksempel Plantasjen og Hageland, til råd og inspirasjon i langt større grad en dagens medlemmer.
 • De er like mange menn som kvinner, og de er noe yngre i snitt enn dagens medlemmer.
 • De er bosatt over hele landet, men i forhold til dagens medlemmer er de i større grad bosatt i større byer. Ikke alle disse har hage.

BESKRIVE HAGESELSKAPET

Vi ba deltakerne velge 5 ord som etter deres mening best beskrev Hageselskapet. Det var 19 alternativer og et valgfritt for eget forslag, og her var muligheter for både ros og ris. Følgende 5 ord ble valgt av medlemmer og befolkningen for øvrig, og i denne rekkefølgen:

 • Hageglede
 • Kunnskapsformidler
 • Lærerikt
 • Nyttig
 • Hygge

BENYTTET MEDLEMSFORDELER

Vi spurte medlemmer og tillitsvalgte om de hadde benyttet noen av medlemsfordeler siste året. Svarene fordelte seg slik:

Norsk Hagetidend:

 • Medlemmer:  75 %
 • Tillitsvalgte:    80 %

Hagelagenes tilbud (møter, lokale rabatter, kurs foredrag, sosiale aktiviteter):

 • Medlemmer:  26 %
 • Tillitsvalgte:    52 %

 

Rabatt på Hagemessen:

 • Medlemmer:  16 %
 • Tillitsvalgte:    19 %

 

Rabatt på hagerelaterte produkter:

 • Medlemmer:  7 %
 • Tillitsvalgte:    10 %

 

Personlig svar fra fagekspertene:

 • Medlemmer:  7 %
 • Tillitsvalgte:    7 %

 

MEDLEMSKAP – VARIGHET OG TILFREDSHET

 • 49 % av medlemmene som besvarte undersøkelsen har vært medlem i 1-5 år.
 • De som har vært medlemmer i over 30 år er mest fornøyd med medlemskapet sitt, og de tillitsvalgte er de mest fornøyde medlemmene.

Et stort antall regner med at de også er medlemmer om ett år:

 • Medlemmer:  82 %
 • Tillitsvalgte:    87 %

Og noe lavere om 5 år:

 • Medlemmer:  68 %
 • Tillitsvalgte:    74 %