Årsmøte i Hageselskapet Ålesund og omegn 2016

Innkalling til Årsmøte for Hageselskapet Ålesund og omegn Tirsdag, 18. oktober kl 19.30 Adresse: Sanitetssenteret - R.P. Morks vei 17 - Ålesund

Jannecke Hofset

SAKLISTE:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og sakliste
  4. Innkomne forslag
  5. Årsmelding 2015/2016
  6. Regnskap 2015/2016
  7. Budsjett 2016/2017
  8. Valg

Saker som ønskes fremmet må være styret i hende innen 5. oktober 2016