Fylkesstyret hos Aud i Molde 7. juni 2018

Fylkesstyret hos Aud i Molde 7. juni 2018

Aud Teilgård hadde invitert fylkesstyret til møte hos henne i Parkveien i Molde. Da fikk vi samtidig hagevandring i hennes fantastisk, flotte hage. Styremøtet foregikk utendørs i et strålende vær.

  

 

Referat frå styremøte i Hageselskapet Møre og Romsdal

Sted: Hos Aud Teilgård i Molde

Tilstede: Aud, Britt Mari, Rita, Frank Rune, Svein, Liv, Liv Kari Lyster

Dato: 7.6.2018

Sak 18/18: godkjenning av referat fra styremøte 3.2.2018. Referatet blir godkjent.

Sak 19/18: forslag til endring av vedtektene.

Det foreligger to alternativ, begge alternativ legges fram for årsmøtet. Begge forslagene innebærer at det blir ei årlig samling innen utgangen av mars, alternativ 1: årsmøte og tillitsvalgtsamling i mars, alternativ 2: årsmøte ett år og tillitsvalgtsamling det andre året.

Sak 20/18: fylkesturne 2019.

Vi ønsker å prioritere nystartede lag og lag som sliter. Forslag til foredragsholdere: Linda Schilen, Hannu Sarenstrøm. Vårparten, Aud får fullmakt til å skaffe foredragsholder. Lagene kan ta kontakt med Aud om de ønsker foredrag.

Sak 21/18 samling for regionleder 20.-21. oktober 2018

Styreleder deltar

Sak 22/18 Rutiner for vårt arbeid med Grønn kalender i Norsk Hagetidend

Britt Mari har fått inn fra få lag. Noen har kanskje bare sendt inn til Rita og Hva skjer? Noen lag har sikkert sendt til hageselskapet sentralt, for det er programposter som Britt Mari ikke har fått inn. Men en del programposter er sendt inn uten å komme med i bladet. I følge Sølvi sentralt, ligger feilen i leddet mellom hageselskapet sentralt og trykken. Noe uteblir altså fra trykken. Det er en frist for å sende inn endringer fire ganger i året. Det ligger en feil et sted som ingen vedkjenner seg.

Først skal alle lag sende inn en oversikt over programmet for hele året, til Britt Mari Furset, hun skal sjekke at oppsettet er riktig, og sende videre til hageselskapet sentralt. Hvis det er endringer i løpet av året, må disse sendes inn til Britt Mari innen de oppsatte fristene.

Sak 23/18 Regionlagets aktiviteter i 2019

-Tillitsvalgtsamling innen utgangen av mars

-turne

-Hva skjer

På neste styremøte lager vi et spørreskjema til lokallagene om ting vi lurer på. Svein lager forslag til neste styremøte.

Sak 23/18 Lagets økonomi.

Frank Rune orienterer om overføringer fra sentralt hold. Hva gjør vi med utbetaling til de lagene som har skaffet annonser som ikke ble med i trykken. Vi betaler ut for de annonsene som laget har skaffet, uansett om annonsene kom med eller ikke.

Sak 24/19 Eventuelt

Ingen saker

Referent Liv Kari Lyster