Referat fra styremøte i Hageselskapet Møre og Romsdal

Referat fra styremøte i Hageselskapet Møre og Romsdal

24. november 2018 møttes styret i Hageselskapet MR hos Trygve Brunvoll i Molde

Tid : 24. november 2018

Stad : hos Trygve i Molde

Tilstede : Svein Kongshaug, Aud Irene Teilgård, Nina Tangen Arnesen, Liv Voldsund Johanson, Rita Grimsmo, Trygve Brunvoll

Ikke tilstede : Svanhild Breivik, Jannecke Hofset(meldt forfall)

Sak 12 : Godkjenning av referat siste møte

I konstituerende styremøte 22.oktober sak 10 : Oppfølging av årsmøtevedtak om valgnemnd, har Rolf Ruste fra Straumsnes hagelag sagt seg villig til å stille. Styret arbeider videre for å finne en representant til i nemnda. Utover dette tillegget ble referatet enstemmig godkjent.

Sak 13 : » Hva skjer 2019» Arbeidsdeling og framdrift

Rita og Liv orienterte. Siste frist for innsending til Rita  av materiell til «Hva skjer 2019» er satt til 15. januar 2019. 1. februar må alt stoff være på plass. Trykking innen 1.mars 2019.

Liv orienterte om foredragsholdere og besøkshager  i Møre og Romsdal . Dette ligger inne på Hageselskapets nettsider og på Hageselskapet Møre og Romsdals nettsider.

Vedtak : lister over foredragsholdere og besøkshager blir ajourført av Liv.

Sak 14 : Tildeling av turne 2019

Aud orienterte om lagene som har søkt om å være arrangør for Hannu Sarenstrøms  turne i Møre og Romsdal våren 2019,  fordelt på  4 arrangement.  I alt 8 hagelag har søkt : Ørsta, Nesset, Sykkylven, Straumsnes, Rauma, Averøy, Ålesund og Sande.

Årsmøtet har tidligere lagt føringer for at nystarta lag og lag som sliter skal prioriteres. Styret har også tatt med i betraktning hvilke lag som tidligere har hatt  tilsvarende arrangement i fylkeslagets regi. Lagene som er valgt ut har også lokallag  i nærheten som geografisk relativt enkelt kan besøke arrangementene.

Vedtak : Disse blir tildelt turne i uke 14, 1. april t.o.m 4. april 2019 : Sande Hagelag, Hageselskapet Nesset, Sykkylven Hagelag og Hageselskapet Averøy i samarbeid med Hustadvika og Eide hagelag.

Sak 15 : Tillitsvalgtsamling 2019

Tillitsvalgtsamlingen arrangeres på Vestnes fjordhotell 30. mars. Fagtema på samlinga blir Hagedesign. I tillegg besøk fra hagelaget sentralt, og arbeid med spørreskjema fra årsmøtet i høst.

Trygve har ansvar for kontakt med hotellet, Aud med Marit Klauseth Hagen og Svein med hageselskapet sentralt samt bearbeiding av stoff til gruppearbeid.

Sak 16 : Inaktive hagelag i Møre og Romsdal

Svein orienterte. Tilnærming til denne saken kan være å oppløse de sovende lagene eller arbeide for å få til aktivitet for eksempel med hjelp fra fylkeslaget. En annen innfallsvinkel kan være å flytte medlemmene over til et annet lokallag. Uansett er dette en vanskelig sak å håndtere.

Vedtak : Det blir sendt brev eller mail til medlemmene i de sovende lagene der de blir bedt om snarest, og senest innen 1. april 2019, å arrangere årsmøte i laget . Blir ikke dette gjort, overføres aktuelle medlemmer til annet lag.

Sak 17 : Navneendring Bud og Omegn hagelag til Hustadvika hagelag – endring av vedtektene.

Svein orienterte.

Vedtak : Vedtektsendringene godkjennes. Navneendring godkjennes med forbehold om at Eide hagelag ikke har innvendinger.

Sak 18 : Nedleggelse Hustad hagelag

Svein orienterte.

Vedtak :

Det sendes brev til medlemmene i Hustad hagelag om overføring til nye Hustadvika hagelag med virkning fra årsskiftet og der det gis frist til å svare hvis de ikke er enig i dette. Kopi av dette brevet sendes Hustadvika hagelag til orienteing.

Etter fristens utløp foretar Hageselskapet sentralt den praktiske overføringen i medlemsregisteret.

Gjennomføres med forbehold om godkjenning av dette fra styret i Hustad hagelag.

Sak 19 : Godkjenning vedtekter Straumsnes hagelag

Svein orienterte.

Vedtak : Vedtektene for Straumsnes hagelag behandlet på årsmøtet den 5. oktober 2017 godkjennes.

Sak 20 : Forslag til kandidater til landsstyret i Det Norske Hageselskap

Svein er medlem i valgkomiteen i Det Norske Hageselskap. Ansvar for å kontakte kandidat(er) til landsstyret fra Møre og Romsdal overlates  til sekretær. Styrets forslag på kandidat(er) blir sendt direkte til administrasjonen sentralt.

Sak 20 _: Eventuelt

Hotellavtale med Thon Hotell : er utgått

Vedtak : kasserer har ansvar for å fornye avalen

Molde 26.november 2018

Trygve Brunvoll

sekretær