Organisasjonens oppbygning

26.2.2016 org oppb.Representantskapet

Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet og er sammensatt av to representanter fra hver region, valgt på regionenes representantskapsmøte, og landsstyret. Representantskapet møtes annethvert år innen og behandler blant annet regnskap, årsrapport, budsjett, strategiske føringer og valg på styret for det kommende året.

Landsstyret

Styrer Hageselskapet mellom representantskapsmøtene iht vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Landsstyret ansetter Hageselskapets direktør. Landsstyret består av leder, nestleder fem styremedlemmer og ett varamedlem som velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen, samt en representant for de ansatte – totalt ni medlemmer.

Administrasjonen

Den overordnede oppgaven er å arbeide for å virkeliggjøre Hageselskapets visjon, formål og strategiske føringer gjennom å gjennomføre vedtakene som blir fattet i representantskapet og styret. Administrasjonen har disse arbeidsoppgavene:

  • Daglig ledelse, økonomi, regnskap, markedsføring og kommunikasjon
  • Utgivelse av Norsk Hagetidend og bøker
  • Vedlikeholde medlemstilbud og kurs
  • Støtte og videreutvikle den frivillige organisasjonen, medlemsregisteret og kommunikasjonen med medlemmene.

Den frivillige organisasjonen består av:

Regionavdelingen

Ledes av et styre med leder og normalt fire til seks medlemmer. Styret velges på det årlige representantskapsmøtet med representanter fra alle lokallagene i regionen. Hageselskapets regionavdelinger er bindeleddet mellom administrasjonen og lokallagene. Det skal være et serviceorgan som bistår hagelagene og koordinerer og leder virksomheten i regionen.

Lokallag

Ledes av et styre med leder og normalt fire til seks medlemmer. Det lokale hagelaget er Hageselskapets viktigste ledd i kontakten med medlemmene. Hagelaget skal tilby sine medlemmer aktiviteter som kurs, foredrag og hagebesøk, og markedsføre Hageselskapet som en kilde til kunnskap og sosialt felleskap i sitt lokalmiljø.