Tilskudd fra Klima- og miljødepartementet?

Tilskudd fra Klima- og miljødepartementet?

Her er det muligheter for regioner og hagelag å søke på forskjellige tilskudd.

Klima- og miljødepartementet (KMD) har utlyst tilskudd innenfor områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturmiljø, klima m.m. Tilskudd kan bli gitt til ulike tiltak som blir satt i verk av organisasjoner, private virksomheter, kommuner og privatpersoner.

Her er det muligheter for regioner og hagelag å søke på forskjellige tilskudd. Aktuell tematikk kan være å ta vare på pollinerende insekter, ta vare på verdifulle kulturlandskap og tiltak mot fremmede arter.

Søk på eksisterende prosjekter

Et godt tips er å søke om tilskudd til noe dere allerede driver med. Et eksempel kan være dugnader på gravplasser hvor det er fokus på å plante pollinatorvennlige planter. Eller andre prosjekter dere har lokalt som på et eller annet vis faller inn under kriteriene for å søke tilskudd.

De fleste tilskuddene har søknadsfrist den 15. januar. Søknadene skal sendes elektronisk via Miljødirektoratets søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

I dette rundskrivet kan dere finne alle tilskuddene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2021/id2783245/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2003.11.2020&utm_content=Klima,%20Kulturminner%20og%20kulturmilj%C3%B8%20og%20Naturmangfold#tocNode_15

Her er en forslagsliste over tilskudd som kan være aktuelle:

Tilskot til naturarv og kulturlandskap (Kap. 1420 post 81) med følgjande ordningar:

  • Tilskot til tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap
  • Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt

Tilskot til trua arter og naturtypar (Kap. 1420 post 82) med følgjande underpostar:

  • Tilskot til trua arter (Kap. 1420 post 82, underpost 1)
  • Tilskot til tiltak mot framande arter (Kap. 1420 post 83)
  • Tilskot til kulturmiljøtiltak
  • Tilskot til kulturmiljøtiltak (Kap. 1429 post 60, 70, 71, 72, 73,74, 75, 77 og 79)
  • Norsk kulturminnefond – Tilskot til disposisjon for kulturminnetiltak (Kap. 1432 post 50)