Uforståelig prioritering i statsbudsjettet

For andre år på rad foreslår regjeringen å kutte grunnstøtten til Hageselskapet og en rekke andre organisasjoner. – Dette reiser prinsipielle spørsmål rundt hvordan politikerne vurderer den samfunnsmessige verdien av frivillig arbeid, sier Hageselskapets direktør, Tove Berg.

– Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i den norske samfunnsmodellen, noe det er bred politisk enighet om. Forslaget reiser derfor prinsipielle spørsmål rundt hvordan våre politikere vurderer den samfunnsmessige verdien av vårt arbeid, og rammebetingelsene for å fremme arbeidet, framholdt Hageselskapets direktør, Tove Berg, under gårsdagens høring i Næringskomiteen.

Direktør Tove Berg
Foto: Beathe Schieldrop

– Når vi vet at organisasjonene årlig bidrar med 130 mrd kroner i velferdsøkning, må det være tillatt å undres over uttalelser fra statsråd Jon Georg Dale om at «frivilligheten gjør en god jobb for frivilligheten», sier Berg.

– Statsråden uttaler videre at han synes det er krevende og problematisk at en rekke organisasjoner, og gjerne de samme, får støtte til drift uten at dette er knyttet til prosjekt.

I partiprogrammet til Kristelig Folkeparti heter det at Frivilligheten lever av lyst og dør under tvang, og at det offentliges rolle er å støtte frivillige lag og organisasjoner, ikke styre dem.

Og her er vi ved sakens kjerne, understreker hun.
– Frivilligheten skaper mest samfunnsverdi ved å arbeide for å realisere egne ideelle formål.
Når økonomisk støtte gis i form av spesifikk prosjektstøtte, brukes knappe ressurser til å skaffe nye ressurser, og vi får et større fokus på å tilpasse oss de offentlige finansieringskildene, enn på våre egne formål og prioriteringer.

Det er derfor viktig at regjeringen legger til rette for større forutsigbarhet ved at andelen av tilskudd i form av frie midler økes, noe også KPMG konkluderer med i sin rapport til Kulturdepartementet i fjor.

Helt siden før Landbruksdepartementet ble opprettet, har Hageselskapet vært en viktig bidragsyter og ressurs innenfor landbrukspolitiske satsingsområder, og vi har hatt et nært og godt samarbeid med landbruksdepartementet og landbruksavdelingene i fylkene. Hageselskapet er en av de organisasjonene som har fått bidrag over statsbudsjettet i flere år. Vi har hele tiden sett på bidraget som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør, sier Berg

– Hageselskapets aktiviteter handler om mer enn begeistring for vakre blomster.
For Hageselskapet har bidraget betydd mer aktivitet på viktige landbrukspolitiske områder som biologisk mangfold, god plantehelse, ernæring og matkultur, redusert ressursbruk på søknader, tilrettelegging for bedre og mer langsiktig planlegging og det har lagt grunnen for utvikling av en sterkere og mer selvstendige organisasjon.

Regjeringen Solberg har avviklet kontorplassene vi har hatt hos fylkesmennene, avviklet vår 3-årige avtale med Landbruks- og matdepartementet, og utfordrer nå støtten over kap. 1138 for 5. gang på 4 år. Denne gangen fikk vi rene ord for pengene, når statsråden begrunner forslaget med at «Drifta av frivillige organisasjonar bør skje sjølvstendig, og ikkje vere avhengig av årlege statlege overføringar».

Under høringen ba Berg om at forslaget om å fjerne kapittelet ikke støttes, og henviste også til en felles uttalelse fra berørte organisasjoner under kapittel 1138 om samme.

Se høringen her: https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Hoeringssal2/10/26/Hoeringssal2-20171026-154643.mp4&msid=0&dateid=10004096, spol fram til 12.26