Valgkomité

Instruks for valgkomiteen i Det norske hageselskap

Vedtatt av representantskapet 25.04.2015.

Valgkomiteens viktigste oppgave er å bidra til at organisasjonen får et hensiktsmessig styre.
Et styre skal være faglig kompetent og medlemmene bør utfylle hverandres kompetanse.
Normalt bør funksjonstiden for styreleder være inntil seks år og for andre i styret inntil åtte år.

 1. Innen 1. desember i året før ordinært representantskapsmøte skal holdes, sender valgkomiteen en
  redegjørelse til styrene i regionavdelingene om hvem som er på valg m.v. Redegjørelsen skal inneholde
  opplysning om hvem som er villig til å stille til gjenvalg. Fristen for å sende inn forslag er 15. januar.
 2. Forslagsstiller må sikre seg at den foreslåtte er villig til å stille til valg eller gjenvalg. Den foreslåttes
  kvalifikasjoner for vervet skal beskrives i CV.
 3. Valgkomiteen holder sitt møte umiddelbart etter fristens utløp og utarbeider sin innstilling til
  representantskapet. Denne sendes senest fire uker før representantskapsmøtet til Det norske hageselskaps
  administrasjon sammen med innkomne forslag, reaksjoner og kommentarer. Hvis innstillingen inneholder
  personer som i dag ikke sitter i styret, skal disses kvalifikasjoner legges fram sammen med innstillingen.
 4. Innsendte forslag som ikke er anbefalt av valgkomiteen kan kreves tatt opp til avstemming på
  representantskapsmøtet.
 5. Valgkomiteen skal også foreslå nye medlemmer og leder av komiteen. Forslag til medlemmer av
  valgkomiteen innhentes og behandles på samme måte som forslag på medlemmer til styret.
 6. Leder av valgkomiteen møter senest 1. november året før ordinært representantskapsmøte skal holdes
  styreleder og direktør for å få klarlagt hva slags kompetanse styret trenger.
 7. Leder av valgkomiteen har møteplikt på representantskapsmøtene og tillitsvalgtsamlingene. Ved leders
  eventuelle forfall skal valgkomiteen utpeke en annen deltaker. De øvrige medlemmene i valgkomiteen
  oppfordres til å delta på høstens tillitsvalgtsamling. Kostnadene for deltakelse på dette dekkes av
  Hageselskapet.

Last ned: Instruks for valgkomiteen