Vedtekter

Her kan du laste ned vedtektene for Det norske hageselskap, våre regionavdelinger og hagelag.

Hageselskapets vedtekter er vår «grunnlov» og har som mål å sikre formelle krav til demokratisk styring av organisasjonen og sørge for en forsvarlig forvaltning av økonomien. Vedtektene for Det norske hageselskap vedtas av Hageselskapets øverste organ, representantskapet. Normalvedtekter for lokallag og regioner er gode veiledere i den daglige driften og benyttes slik de foreligger her. Dersom et hagelag ønsker å gjøre endringer i normalvedtektene, skal det vedtas av årsmøtet og godkjennes av regionstyret. På samme måte skal endringer i regionvedtekter godkjennes av landsstyret.

DNHs vedtekter ble revidert og vedtatt på representantskapsmøtet 25. april 2015.
Normalvedtekter for regionavdelinger og lokallag ble revidert og vedtatt på representantskapsmøtet 14. juni 2014.

Vedtekter Det norske hageselskap

Normalvedtekter region bokmål

Normalvedtekter region nynorsk

Normalvedtekter lokallag bokmål

Normalvedtekter lokallag nynorsk


Vedtekter for Det norske hageselskap

§ 1 Formål

Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle.
Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne
omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

§ 2 Arbeidsområde

Det norske hageselskap skal:
Holde nær kontakt og utvikle samarbeid med regionavdelingene og bidra til god utvikling i organisasjonen for at
regionavdelinger og lokallag skal kunne skape gode og trivelige arenaer for fremme av hagesaken.
Bidra til at Hageselskapets regionavdelinger og lokallag oppdateres på resultater og erfaringer fra forskning i det grønne
arbeidsområdet.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer av Det norske hageselskap er alle som har betalt kontingenten. Alle tillitsvalgte i organisasjonen må være
medlemmer. Landsstyret kan etablere differensierte medlemskapsformer.
Personer som har gjort en særdeles fremragende innsats for hagesaken og organisasjonen gjennom praktisk eller
vitenskapelig arbeid kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes av landsstyret. Antallet
æresmedlemmer kan høyst være 20.

§ 4 Organisasjonsoppbygging

Det norske hageselskaps organisasjon består av

 1. Lokale lag. Vedtektene for disse skal godkjennes av den regionavdeling som lokallaget er tilsluttet.
 2. Regionavdelinger. De geografiske grenser og vedtektene skal godkjennes av landsstyret.
 3. Landsstyret (§ 8 og § 9).
 4. Representantskapet (§ 5).

§ 5 Representantskapet

Representantskapet er Det norske hageselskaps høyeste myndighet. Det er sammensatt av:

 1. Landsstyret (§ 8).
 2. To representanter fra hvert fylke. Dersom det innen ett fylke etableres flere regionavdelinger, kan disse samlet ha to representanter. Dersom to
  regionavdelinger som i utgangspunktet har to representanter hver slås sammen, kan den nye regionavdelingen ha
  fire representanter.

§ 6 Representantskapsmøtet

Ordinært representantskapsmøte holdes hvert annet år innen 15. mai. Tiden mellom to slike møter benevnes i disse
vedtekter som «perioden». Møtet gjøres kjent i Norsk Hagetidend og på Det norske hageselskaps nettsider minst tre
måneder før det skal holdes. Representantskapet får innkalling fra landsstyrets leder. Minst tre uker før møtet skal
saksliste, landsstyrets årsberetning og revidert årsregnskap for de siste to årene, samt retningsgivende budsjett for de
kommende to årene være distribuert til representantskapet.

Representantskapet skal:

 1. Velge to representanter (ikke blant landsstyrets medlemmer) som sammen med møtelederen skal undertegne
  protokollen.
 2. Behandle landsstyrets årsberetninger for de siste to årene.
 3. Behandle reviderte årsregnskap for de siste to årene.
 4. Behandle landsstyrets forslag til strategiske føringer for de kommende fire årene (på annethvert møte).
 5. Behandle retningsgivende budsjett for de kommende to årene.
 6. Velge for kommende periode:
  a. Leder i landsstyret (§ 8).
  b. Styremedlemmer og varamedlem i landsstyret (§ 8).
  c. Nestleder i landsstyret (§ 8).
  d. Valgkomite på tre medlemmer som velges for en periode. Representantskapet skal vedta instruks for valgkomiteen.
  e. Valgkomiteens leder.
  Valgene skal være skriftlige dersom det foreligger flere forslag til samme verv, eller når minst én representant
  krever det.
 7. Velge en statsautorisert eller registrert revisor.
 8. Fastsette styrehonorar for landsstyret for kommende periode.
 9. Behandle andre saker som landsstyret ønsker skal legges fram for representantskapet, eller som er kommet inn
  fra Det norske hageselskaps medlemmer, regionavdelinger eller lokallag. For at en sak skal kunne behandles, må
  den sendes til landsstyret minst to måneder før representantskapsmøtet skal holdes. Landsstyret legger den fram
  for representantskapet med forslag til vedtak.
  Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett under punktene 2, 3, 7 og 8. Representantskapet er beslutningsdyktig når
  det er innkalt etter vedtektene og minst halvparten av de som har stemmerett er til stede. Alle saker som behandles, bortsett
  fra vedtektsendringer (§ 10), avgjøres ved alminnelig flertall. Ingen kan avgi mer enn én stemme eller avgi stemme ved
  fullmakt. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Om ikke annet er nevnt i vedtaket, trer vedtak i representantskapet i
  kraft umiddelbart.

§ 7 Ekstraordinært representantskapsmøte

Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes når landsstyret finner det nødvendig, eller når en tredel av
representantene krever det. Informasjon om ekstraordinært representantskapsmøte skjer på samme måte som for
representantskapsmøte, minst 14 dager før møtet. I et slikt møte kan det ikke behandles andre saker enn de som er ført
opp på sakslisten.

§ 8 Landsstyret

Landsstyret består av leder, nestleder og seks andre styremedlemmer. Leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett
varamedlem velges av representantskapet etter forslag fra en valgkomite på tre medlemmer. Det norske hageselskaps
ansatte oppnevner selv ett styremedlem med personlig varamedlem. Valg- og oppnevningsperioden for alle landsstyrets
medlemmer er én periode.
Vedtak i landsstyret blir gjort med alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme. For at et
vedtak skal være gyldig, må minst fem ha stemt.
Hageselskapets direktør har møterett og møteplikt på landsstyrets møter og fungerer som landsstyrets sekretær. Det norske
hageselskaps medlemmer, regionavdelinger eller lokallag kan fremme saker for landsstyret.

§ 9 Landsstyrets oppgaver

Landsstyret skal:

 1. Lede virksomheten i samsvar med vedtektene og representantskapsvedtak.
 2.  Vedta virksomhetsplan og budsjett for det kommende år.
 3. Hvert år utarbeide og behandle lovpålagt årsberetning og årsregnskap.
 4. Ansette direktør.
 5. Ved behov sette ned utvalg med gitt mandat. Hvis utvalget skal arbeide med lønns- eller personalsaker, skal de
  ansattes representant delta.
 6. Utpeke møteleder til representantskapsmøtene.

§ 10 Vedtektsendringer

Forslag til endring i vedtektene må sendes til landsstyret innen 1. desember året før ordinært representantskapsmøte skal
holdes. Forslaget skal behandles av landsstyret og deretter gjøres kjent for styrene i regionavdelingene og lokallagene
senest to måneder før forslaget legges fram på representantskapsmøtet. Vedtak om vedtektsendring krever aksept fra
minst 2/3 av de avgitte stemmer. På ekstraordinært representantskapsmøte må det ikke gjøres vedtak om endring i
vedtektene, dersom det ikke har vært behandlet på et ordinært representantskapsmøte.

§ 11 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Det norske hageselskap må offentliggjøres i Norsk Hagetidend minst seks måneder før det
legges fram på representantskapsmøtet. Hvis forslaget oppnår minst 2/3 flertall, skal det forelegges neste ordinære
representantskapsmøte til endelig avgjørelse. Forslaget må også da oppnå minst 2/3 flertall. Er oppløsning vedtatt,
bestemmer representantskapet hvordan Det norske hageselskaps midler skal brukes innenfor formålet i § 1.

Vedtatt av representantskapet i Det norske hageselskap 25.04.2015.